M/s. Batavia Fabrics,
Unit no. 3, Gandhi House, Raj-Rajeshwari Lane, Opp. Samagri Bhavan, Off. L.B.S. Marg,
Narayan Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086 India
Tel: +91-22-2512 5660/61
Telefax: +91-22-2512 5667
Mobile: +919820456414
e-mail: info@bataviafabrics.com